મુખ્યમંત્રીઓ સાથેની બેઠક દરમ્યાન PM મોદીએ કહ્યું, ઘણાં રાજ્યોમાં કોરોનાને કારણે સ્થિતિ ગંભીર. ફરી એક વખત શાસન સ્તર પર સુધાર જરૂરી. મને મુખ્યમંત્રીઓ તેમના સજેશન મોકલી શકે છે. વેક્સિનને બદલે ટેસ્ટિંગની ચર્ચા વધુ કરવાની જરૂર.
મુખ્યમંત્રીઓ સાથેની બેઠક દરમ્યાન PM મોદીએ કહ્યું, ઘણાં રાજ્યોમાં કોરોનાને કારણે સ્થિતિ ગંભીર. ફરી એક વખત શાસન સ્તર પર સુધાર જરૂરી. મને મુખ્યમંત્રીઓ તેમના સજેશન મોકલી શકે છે. વેક્સિનને બદલે ટેસ્ટિંગની ચર્ચા વધુ કરવાની જરૂર.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ