મુંબઇઃ આઝાદ મેદાનમાં કૃષિ કાયદાની સામે હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન, NCP અધ્યક્ષ શરદ પવાર રેલીને સંબોધન કરશે
મુંબઇઃ આઝાદ મેદાનમાં કૃષિ કાયદાની સામે હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન, NCP અધ્યક્ષ શરદ પવાર રેલીને સંબોધન કરશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ