માર્ગ મકાન વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય: અધિક્ષક ઇજનેરની વર્તુળ-2ની કચેરીને અમદાવાદથી મહેસાણા ખસેડાઈ, ઉ.ગુજરાત અને કચ્છના લોકોની અગવડતાને કારણે લેવાયો નિર્ણય
માર્ગ મકાન વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય: અધિક્ષક ઇજનેરની વર્તુળ-2ની કચેરીને અમદાવાદથી મહેસાણા ખસેડાઈ, ઉ.ગુજરાત અને કચ્છના લોકોની અગવડતાને કારણે લેવાયો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ