મારા 40 વર્ષના રાજકીય ઈતિહાસમાં ક્યારેય આવી ભાજપની ભવ્ય જીત જોઈ નથી. પ્રજાએ જે અમારા પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે તે આજે દેખાયો છે. કોંગ્રેસ આજે શોધે પણ જડે તેમ નથી : નીતિન પટેલ
મારા 40 વર્ષના રાજકીય ઈતિહાસમાં ક્યારેય આવી ભાજપની ભવ્ય જીત જોઈ નથી. પ્રજાએ જે અમારા પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે તે આજે દેખાયો છે. કોંગ્રેસ આજે શોધે પણ જડે તેમ નથી : નીતિન પટેલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ