માઇ ભક્તે અંબાજી મંદિરને 51 લાખ 54 હજાર 600 રૂપિયાના સોનાનું કર્યું દાન, સુવર્ણમય શિખરની કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવાશે
માઇ ભક્તે અંબાજી મંદિરને 51 લાખ 54 હજાર 600 રૂપિયાના સોનાનું કર્યું દાન, સુવર્ણમય શિખરની કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ