મહિલા દિવસ નિમિત્તે ગાંધીનગર નીતિન પટેલ ગૃહમાં જાહેરાત. મહિલા ધારાસભ્યના વિસ્તારમાં માર્ગ મકાન વિભાગ હેઠળ 1 કરોડ વધારાની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવશે.
મહિલા દિવસ નિમિત્તે ગાંધીનગર નીતિન પટેલ ગૃહમાં જાહેરાત. મહિલા ધારાસભ્યના વિસ્તારમાં માર્ગ મકાન વિભાગ હેઠળ 1 કરોડ વધારાની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ