મહિલા અનામત બિલ પાસ થયા બાદ લોકસભામાં 543 બેઠકોમાંથી 181 બેઠકો મહિલાઓ માટે આરક્ષિત હશે: અર્જુન રામ મેઘવાલ
મહિલા અનામત બિલ પાસ થયા બાદ લોકસભામાં 543 બેઠકોમાંથી 181 બેઠકો મહિલાઓ માટે આરક્ષિત હશે: અર્જુન રામ મેઘવાલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ