મહિલા અનામત બિલને લઈ રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર કર્યો મોટો વાર, કહ્યું બિલ અત્યારે લાવવામાં આવ્યું લાગુ જનગણના બાદ થશે, પણ ક્યારે? સરકારે મહિલાઓ સાથે વિશ્વાસ ઘાત કર્યો
મહિલા અનામત બિલને લઈ રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર કર્યો મોટો વાર, કહ્યું બિલ અત્યારે લાવવામાં આવ્યું લાગુ જનગણના બાદ થશે, પણ ક્યારે? સરકારે મહિલાઓ સાથે વિશ્વાસ ઘાત કર્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ