મહારાષ્ટ્ર- કેબિનેટ વિસ્તરણ ન થતાં મંત્રી અને રાજ્યમંત્રીઓના અધિકાર સચિવોને સોંપ્યા
મહારાષ્ટ્ર- કેબિનેટ વિસ્તરણ ન થતાં મંત્રી અને રાજ્યમંત્રીઓના અધિકાર સચિવોને સોંપ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ