મહારાષ્ટ્ર: એન્ટિલિયાની બહારથી મળી આવેલ શંકાસ્પદ સ્કોર્પિયો કારના માલિક મનસુખ હિરેને કરી આત્મહત્યા
મહારાષ્ટ્ર: એન્ટિલિયાની બહારથી મળી આવેલ શંકાસ્પદ સ્કોર્પિયો કારના માલિક મનસુખ હિરેને કરી આત્મહત્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ