મહારાષ્ટ્રમાં ખેડૂત આંદોલનને લઈ ગરમાગરમી, રાજભવનનો ઘેરાવો કરવા જતા આંદોલનકારી ખેડૂતોને પોલીસની ટીમે અટકાવ્યા
મહારાષ્ટ્રમાં ખેડૂત આંદોલનને લઈ ગરમાગરમી, રાજભવનનો ઘેરાવો કરવા જતા આંદોલનકારી ખેડૂતોને પોલીસની ટીમે અટકાવ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ