મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે સરકારે ખેડૂતોને મોટી રાહત આપી. 3 લાખ સુધીની લોનનું વ્યાજ માફ કર્યુ.
મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે સરકારે ખેડૂતોને મોટી રાહત આપી. 3 લાખ સુધીની લોનનું વ્યાજ માફ કર્યુ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ