મહારાષ્ટ્રનાં બળવાખોર ધારાસભ્યોને આસામની જગ્યાએ પશ્ચિમ બંગાળ મોકલો, અમે તેઓની સારી આગતા સ્વાગતા કરીશું. મહારાષ્ટ્ર પછી તેઓ બીજા રાજ્યોની સરકારોને પણ તોડવાનો પ્રયાસ કરશે, આ ખોટું છે અને હું તેનું સમર્થન નહીં કરું: પશ્ચિમ બંગાળનાં CM મમતા બેનર્જી
મહારાષ્ટ્રનાં બળવાખોર ધારાસભ્યોને આસામની જગ્યાએ પશ્ચિમ બંગાળ મોકલો, અમે તેઓની સારી આગતા સ્વાગતા કરીશું. મહારાષ્ટ્ર પછી તેઓ બીજા રાજ્યોની સરકારોને પણ તોડવાનો પ્રયાસ કરશે, આ ખોટું છે અને હું તેનું સમર્થન નહીં કરું: પશ્ચિમ બંગાળનાં CM મમતા બેનર્જી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ