મહારાષ્ટ્રથી શિવસેનાનાં વધુ કેટલાક ધારાસભ્યો ગુવાહાટીમાં એ હોટલમાં પહોંચ્યા જ્યાં પક્ષનાં એકનાથ શિંદે સાહિતનાં કેટલાક નેતાઓ અગાઉથી હાજર છે
મહારાષ્ટ્રથી શિવસેનાનાં વધુ કેટલાક ધારાસભ્યો ગુવાહાટીમાં એ હોટલમાં પહોંચ્યા જ્યાં પક્ષનાં એકનાથ શિંદે સાહિતનાં કેટલાક નેતાઓ અગાઉથી હાજર છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ