મનપા ચૂંટણી પરિણામ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનો રકાસ, પરાજયની જવાબદારી સ્વીકારી શહેર પ્રમુખ અશોક ડાંગરે આપ્યું રાજીનામું
મનપા ચૂંટણી પરિણામ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનો રકાસ, પરાજયની જવાબદારી સ્વીકારી શહેર પ્રમુખ અશોક ડાંગરે આપ્યું રાજીનામું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ