મનપા ચૂંટણીના પરિણામો : અમદાવાદ અને સુરત શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે આપ્યું રાજીનામુ
મનપા ચૂંટણીના પરિણામો : અમદાવાદ અને સુરત શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે આપ્યું રાજીનામુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ