ભાવનગર: મહુવાના મોંણપરા ગામે 6 બાળકો નદીમાં ડૂબ્યા, એક બાળકનું મૃત્યુ થયુ, અન્ય 5 બાળકોને બચાવવામાં આવ્યા.
ભાવનગર: મહુવાના મોંણપરા ગામે 6 બાળકો નદીમાં ડૂબ્યા, એક બાળકનું મૃત્યુ થયુ, અન્ય 5 બાળકોને બચાવવામાં આવ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ