ભાવનગર ન્યૂઝ: ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની ચોરી કરતો ફિરોઝ ખોખર નામનો શિક્ષક ઝડપાયો, શિક્ષક પાસેથી 8 બાઇક કબ્જે, ખાનગી શાળાની બહાર પાર્ક કરેલ બાઇકો કરતો ચોરી
ભાવનગર ન્યૂઝ: ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની ચોરી કરતો ફિરોઝ ખોખર નામનો શિક્ષક ઝડપાયો, શિક્ષક પાસેથી 8 બાઇક કબ્જે, ખાનગી શાળાની બહાર પાર્ક કરેલ બાઇકો કરતો ચોરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ