ભારતીય વાયુ સેના વધુ મજબૂત થઈ. આજે ફ્રાન્સથી જામનગર એરબેઝ પર વધુ ત્રણ રાફેલે કર્યુ લેન્ડ. ભારત પાસે રાફેલ જેટની સંખ્યા 29 થઈ.
ભારતીય વાયુ સેના વધુ મજબૂત થઈ. આજે ફ્રાન્સથી જામનગર એરબેઝ પર વધુ ત્રણ રાફેલે કર્યુ લેન્ડ. ભારત પાસે રાફેલ જેટની સંખ્યા 29 થઈ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ