ભારતમાં પ્રથમવાર ઓટોમેટિક ફિટનેસ સેન્ટર ખુલશે, વાહનોની બ્રેક,સ્પીડ,લાઇટ,એન્જીન લીકેજ,પ્રદૂષણ ટેસ્ટ થશે, એક વ્યક્તિ વધુમાં વધુ 10 ફિટનેસ સેન્ટર મેળવી શકશે: મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી
ભારતમાં પ્રથમવાર ઓટોમેટિક ફિટનેસ સેન્ટર ખુલશે, વાહનોની બ્રેક,સ્પીડ,લાઇટ,એન્જીન લીકેજ,પ્રદૂષણ ટેસ્ટ થશે, એક વ્યક્તિ વધુમાં વધુ 10 ફિટનેસ સેન્ટર મેળવી શકશે: મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ