ભારતમાં અત્યાર સુધી ગુજરાત સહિત કુલ 12 રાજ્યમાં બર્ડ ફ્લૂની પુષ્ટિ થઈ : Ministry of Animal Husbandry
ભારતમાં અત્યાર સુધી ગુજરાત સહિત કુલ 12 રાજ્યમાં બર્ડ ફ્લૂની પુષ્ટિ થઈ : Ministry of Animal Husbandry
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ