ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં ધ્રુજી ધરતી, 5.3 ની તીવ્રતા નો ભૂકંપ
ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં ધ્રુજી ધરતી, 5.3 ની તીવ્રતા નો ભૂકંપ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ