ભાજપમાં નારાજગીનો દોર: કોળી સમાજ બાદ આહીર સમાજ મેદાને ક્ચ્છના મંત્રી વાસણ આહીરનું નામ કપાઇ તેવી ચર્ચા તેજ થતા મંત્રીના સમર્થકો થયા નારાજ
ભાજપમાં નારાજગીનો દોર: કોળી સમાજ બાદ આહીર સમાજ મેદાને ક્ચ્છના મંત્રી વાસણ આહીરનું નામ કપાઇ તેવી ચર્ચા તેજ થતા મંત્રીના સમર્થકો થયા નારાજ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ