ભાજપની પ્રેસ નોટમાં છબરડો. મહેસાણાના સાસંદ શારદાબેન પટેલને મહીસાગરના સાસંદ દર્શાવ્યા.
ભાજપની પ્રેસ નોટમાં છબરડો. મહેસાણાના સાસંદ શારદાબેન પટેલને મહીસાગરના સાસંદ દર્શાવ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ