ભાજપની તમામ 6 મહાનગરપાલિકાઓમાં લીડ જોતા જશ્નની તૈયારી શરૂ કરી દીધી. અમદાવાદના ખાનપુરમાં સાંજે 7 વાગ્યે વિજય સભાનું આયોજન.
ભાજપની તમામ 6 મહાનગરપાલિકાઓમાં લીડ જોતા જશ્નની તૈયારી શરૂ કરી દીધી. અમદાવાદના ખાનપુરમાં સાંજે 7 વાગ્યે વિજય સભાનું આયોજન.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ