ભરૂચ: હાંસોટમાં પેટ્રોલ પમ્પ પર ટેમ્પોચાલકે દિવ્યાંગ વ્યક્તિને અડફેટે લીધી. દિવ્યાંગ વ્યક્તિનુ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયુ.
ભરૂચ: હાંસોટમાં પેટ્રોલ પમ્પ પર ટેમ્પોચાલકે દિવ્યાંગ વ્યક્તિને અડફેટે લીધી. દિવ્યાંગ વ્યક્તિનુ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયુ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ