ભરૂચ: દહેજની બિરલા કોપરના કર્મીનો ગળેફાંસો લગાવીને આપઘાત. આપઘાત માટે કોઈ જવાબદાર ન હોવાના ઉલ્લેખ વાળી ડાયરી પણ મળી.
ભરૂચ: દહેજની બિરલા કોપરના કર્મીનો ગળેફાંસો લગાવીને આપઘાત. આપઘાત માટે કોઈ જવાબદાર ન હોવાના ઉલ્લેખ વાળી ડાયરી પણ મળી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ