બોટાદમાં સસ્પેન્ડ થયેલા 12 સભ્યોની ભાજપમાં ઘરવાપસી, 18 બળવાખોરોને કરાયા હતા સસ્પેન્ડ, ચૂંટણી ઈન્ચાર્જ ડૉ. ટી.ડી માણીયાના હસ્તે પક્ષમાં લેવાયા પરત
બોટાદમાં સસ્પેન્ડ થયેલા 12 સભ્યોની ભાજપમાં ઘરવાપસી, 18 બળવાખોરોને કરાયા હતા સસ્પેન્ડ, ચૂંટણી ઈન્ચાર્જ ડૉ. ટી.ડી માણીયાના હસ્તે પક્ષમાં લેવાયા પરત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ