બાવળામાં પ્રધાનમંત્રી મોદીની રેલીમાં ડ્રોન ઉડાવનાર 3 શખ્સોની ધરપકડ, ફોટોગ્રાફી માટે ઉડાવ્યું હતું ડ્રોન
બાવળામાં પ્રધાનમંત્રી મોદીની રેલીમાં ડ્રોન ઉડાવનાર 3 શખ્સોની ધરપકડ, ફોટોગ્રાફી માટે ઉડાવ્યું હતું ડ્રોન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ