બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેનની ચૂંટણીમાં બિન હરીફ હીરાભાઈ પટેલ ચૂંટાયા, વકીલોના પ્રશ્નો,સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવાની નવા ચેરમેને આપી ખાત્રી
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેનની ચૂંટણીમાં બિન હરીફ હીરાભાઈ પટેલ ચૂંટાયા, વકીલોના પ્રશ્નો,સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવાની નવા ચેરમેને આપી ખાત્રી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ