બાયડ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હર્ષદભાઇ પટેલ ભાજપમાં જોડાયા. કોંગ્રેસ પક્ષના સ્થાનિક નેતૃત્વથી તેઓ નારાજ હતાં.
બાયડ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હર્ષદભાઇ પટેલ ભાજપમાં જોડાયા. કોંગ્રેસ પક્ષના સ્થાનિક નેતૃત્વથી તેઓ નારાજ હતાં.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ