બાંગ્લાદેશના ચટગાંવમાં 6.3 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, સ્થાનિકોમાં છવાયો ભયનો માહોલ
બાંગ્લાદેશના ચટગાંવમાં 6.3 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, સ્થાનિકોમાં છવાયો ભયનો માહોલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ