બપોરના 3.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની ન.પાઓનું 39.95% મતદાન
બપોરના 3.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની ન.પાઓનું 39.95% મતદાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ