બપોરના 3.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની જિલ્લા પંચાયતોમાં 40.38% મતદાન
બપોરના 3.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની જિલ્લા પંચાયતોમાં 40.38% મતદાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ