બનાસકાંઠા: વાવ-થરાદના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસ અગ્રણી હેમાભાઈ રાજપૂતનું અવસાન
બનાસકાંઠા: વાવ-થરાદના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસ અગ્રણી હેમાભાઈ રાજપૂતનું અવસાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ