બંગાળઃ મુખ્યમંત્રી મમતા સાથે મુલાકાત બાદ તેજસ્વી યાદવે કહ્યું- TMCને જીતાડવા માટે સંપૂર્ણ શક્તિ લગાવીશું.
બંગાળઃ મુખ્યમંત્રી મમતા સાથે મુલાકાત બાદ તેજસ્વી યાદવે કહ્યું- TMCને જીતાડવા માટે સંપૂર્ણ શક્તિ લગાવીશું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ