પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
ફરિદાબાદ- અરાવલીના જંગલોમાં મળી સુટકેસ, અંદર હતા લાશના ટુકડા
ફરિદાબાદ- અરાવલીના જંગલોમાં મળી સુટકેસ, અંદર હતા લાશના ટુકડા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ