પ્રધાનમંત્રી મોદી અને બાંગ્લાદેશના પીએમ શૈખ હસીનાએ ઈન્ડીયા-બાંગ્લાદેશ ફ્રેન્ડશીપ પાઈપલાઈનનું કર્યું ઉદ્ધાટન
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને બાંગ્લાદેશના પીએમ શૈખ હસીનાએ ઈન્ડીયા-બાંગ્લાદેશ ફ્રેન્ડશીપ પાઈપલાઈનનું કર્યું ઉદ્ધાટન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ