પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ખ્વાજા મોઈનુદ્દીન ચિસ્તીના ઉર્સ માટે અજમેર શરીફ દરગાહને ચાદર ભેટમાં મોકલાવી
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ખ્વાજા મોઈનુદ્દીન ચિસ્તીના ઉર્સ માટે અજમેર શરીફ દરગાહને ચાદર ભેટમાં મોકલાવી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ