પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બનેલા મૈત્રી સેતુ સહિત ત્રિપુરાના કેટલાક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ધાટન કર્યું.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે બનેલા મૈત્રી સેતુ સહિત ત્રિપુરાના કેટલાક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ધાટન કર્યું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ