પોરબંદરની રાજનીતિને લઇ મોટા સમાચારઃ ધારાસભ્ય બાબુ બોખિરીયા અને સાંસદ રામ મોકરીયા વચ્ચે સમાધાન થયું. રામ મોકરીયા બાબુ બોખિરીયાના ઘરે પહોંચ્યા.
પોરબંદરની રાજનીતિને લઇ મોટા સમાચારઃ ધારાસભ્ય બાબુ બોખિરીયા અને સાંસદ રામ મોકરીયા વચ્ચે સમાધાન થયું. રામ મોકરીયા બાબુ બોખિરીયાના ઘરે પહોંચ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ