પોરબંદરના માધવપુર બીચના વિકાસ માટે સાંસદ રમેશ ધડુકે CM રૂપાણીને પત્ર લખી કરી રજૂઆત, માધવપુર બીચને પ્રવાસન ક્ષેત્ર તરીકે વિકસાવવા માગ.
પોરબંદરના માધવપુર બીચના વિકાસ માટે સાંસદ રમેશ ધડુકે CM રૂપાણીને પત્ર લખી કરી રજૂઆત, માધવપુર બીચને પ્રવાસન ક્ષેત્ર તરીકે વિકસાવવા માગ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ