પૂર્ણિયા: કોરોના સામે જિંદગીની જંગ હાર્યા IG વિનોદ કુમાર, પટનાની AIIMS હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન નિધન
પૂર્ણિયા: કોરોના સામે જિંદગીની જંગ હાર્યા IG વિનોદ કુમાર, પટનાની AIIMS હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન નિધન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x