પૂણેમાં સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં આગનો મામલો: મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે આજે સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટની મુલાકાત લેશે, આગની ઘટનામાં 5 કર્મચારીના મૃત્યુ થયા હતા
પૂણેમાં સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં આગનો મામલો: મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે આજે સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટની મુલાકાત લેશે, આગની ઘટનામાં 5 કર્મચારીના મૃત્યુ થયા હતા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ