પાટણના સાંતલપુરના સરહદી વિસ્તારમાંથી POK ટેગ સાથેનું ટીલોર નામનું અરબી પક્ષી મળી આવ્યું, સ્થાનિક લોકોની પક્ષી પર નજર પડતા વન વિભાગને જાણ કરી
પાટણના સાંતલપુરના સરહદી વિસ્તારમાંથી POK ટેગ સાથેનું ટીલોર નામનું અરબી પક્ષી મળી આવ્યું, સ્થાનિક લોકોની પક્ષી પર નજર પડતા વન વિભાગને જાણ કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ