પાકિસ્તાન: વિશ્વાસનો મત જીતી ઇમરાન ખાન સરકાર, મળ્યા 178 મત
પાકિસ્તાન: વિશ્વાસનો મત જીતી ઇમરાન ખાન સરકાર, મળ્યા 178 મત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ