પાકિસ્તાનના મૂલ્તાનમાં હિન્દુ પરિવારના પાંચ સદસ્યોની હત્યા
પાકિસ્તાનના મૂલ્તાનમાં હિન્દુ પરિવારના પાંચ સદસ્યોની હત્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ