પહેલા બોંબ વિસ્ફોટના સમાચાર હેડલાઈન બનતાં હતા, આજે પોઝિટીવ ન્યૂઝ વધારે હોય છે- પ્રધાનમંત્રી મોદી
પહેલા બોંબ વિસ્ફોટના સમાચાર હેડલાઈન બનતાં હતા, આજે પોઝિટીવ ન્યૂઝ વધારે હોય છે- પ્રધાનમંત્રી મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ