પહેલાંની સરકારોમાં રેવડીઓની જેમ પ્રોજેક્ટની જાહેરાતો થતી, અને દાયકાઓ સુધી તૈયાર થતાં હતા નહીં: પીએમ નરેન્દ્ર મોદી
પહેલાંની સરકારોમાં રેવડીઓની જેમ પ્રોજેક્ટની જાહેરાતો થતી, અને દાયકાઓ સુધી તૈયાર થતાં હતા નહીં: પીએમ નરેન્દ્ર મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ