પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા સીરમ ઇન્સ્ટીટ્યુટ પહોંચ્યા શરદ પવાર, એક દિવસ પહેલા લાગી હતી આગ
પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા સીરમ ઇન્સ્ટીટ્યુટ પહોંચ્યા શરદ પવાર, એક દિવસ પહેલા લાગી હતી આગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ